×
چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۸

خبرهای مرتبط با پایان سال ۱۳۹۶

7 میلیون خانوار ایرانی اینترنت ندارند
چند ثانیه
.
.
طبق آمار رسمی تا پایان سال ۱۳۹۶ از حدود ۲۴ میلیون خانوار ایرانی بیش از شش میلیون خانوار در محل سکونت خود به اینترنت دسترسی نداشتند.آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از وضعیت برخورداری ...

کلید واژه های دیگر

تمام خبرها با ربات خبردان جمع آوری شده اند