×
دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
۱ ۱۳۹۸/۲/۲۷ ۰۰:۳۳

دانشجویان گفتمان گسترش عدالت را تبیین کنند

به گزارش ادیان نیوز، مهدی مصطفوی روز سه شنبه درآیین گرامیداشت دانشجویان بین الملل در دانشگاه مذاهب اسلامی اظهار کرد: در حالحاضر در جهان وضعیت ناعادلانه اقتصادی وجود دارد و کشورهایی با دسیسه و چپاولاموال ملت ها را کسب کرده اند و فقر ایجاد کرده اند. وی ادامه داد: همچنین ناعدالتی ها در عرصه رسانهای نیز وجود دارد که باید قدم های موثری برای ایجاد عدالت در راستای بیانیه گامدوم برداریم.
 وی تصریح کرد : امروز انقلاب اسلامی دوره تثبیترا گذرانده و اقتدار لازم را دارد و با ورود به مرحله جدید باید خود و دیگر جوامعرا بسازیم و به دنبال تمدن نوین اسلامی باشیم.مصطفوی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری بهفعالیت های بین المللی در بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرده است، عنوان کرد: دراین راستا باید تفاوت های نظری گفتمان از نظر دیدگاه اسلام با سایر ادیان بررسیشود.
عضو شورای راهبردی وزارت امور خارجه افزود: از موضوعات مهم دیگر دربیانیه گام دوم گسترش گفتمان معنویت اخلاق و گفتمان عقلانیت است تا جامعه مبتنی برارزش های اسلامی و تمدن نوین ایجاد شود. همچنین تکیه بر گفتمان مدیریت جهادی باعثحفظ عزت و افزایش پیشرفت امت اسلامی می شود که باید در رویکرد تمام نهاد ها قرارداده شود.
ماه رمضان مسلمانان را از نگاه فرقه ای دور میکندوی با اشاره به عمل روزه که در همه ادیان هندو،یهودی، مسیحی و مسیحی وجود دارد، عنوان کرد: روزه یک عمل عبادی- جهانی است و تنهامتعلق به مسلمانان یا گروه خاص نیست. مصطفوی ادامه داد: روزه یک جریان عبادی، خود سازیو تذهیب نفس است. همچنین رویکرد دعاهای ماه مبارک رمضان بین المللی است و برایتمام مرم جهان است.
عضو شورای راهبردی وزارت امور خارجه با اشاره بهاینکه نگاه اسلام تعالی و اصلاح تمام مردم دنیا است، عنوان کرد: نگاه مسلماناننجات و تعالی تمام بشریت است و ماه مبارک رمضان و روزه داری منجر به تعالی تمامانسان ها می شود.مصطفوی اظهار کرد: رفتار مسلمانان در ماه مبارکرمضان آنها را از نگاه فرقه ای و قومیتی خارج می کند و آنها خود را در کنار تمامادیان بشر دیده و پیام این ماه اصلاح گرایانه و خیرخواهانه است.
.وی تصریح کرد: ماه رمضان و آموزه های قرآنی جهان را به سمت تمدن نوینیمی برد که در آن تعالی انسانی تضمین می شود. همچنین اسلام پایه گذار این تمدن است.شکل گیری تمدن اسلامی و متعالی الهی یکی از.....

کد خبر : 477477  |  ادیان نیوز